Verkoopsvoorwaarden

Facturatie en betaling

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.  In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 €. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.  Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.  Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

Herroepingsrecht

Na aankoop van een product beschikt de klant over de mogelijkheid om een product te retourneren. De klant kan binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de aankoop van het product, alsnog afzien van de aankoop. Ommezien betaalt de klant uitsluitend terug in de vorm van een cadeaubon.

De klant moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het retourneren van een aangekocht product:

  • De klant moet een factuur of kassabewijs kunnen voorleggen
  • De verpakking mag niet beschadigd zijn
  • De verpakking mag niet geopend zijn

Volgende producten kunnen nooit geretourneerd worden:

  • Producten die op maat werden gemaakt of gepersonaliseerd werden voor de klant (bv daisy-spelers zoals Webbox, andere)
  • Producten die een activatie vereisen
  • Producten die niet geretourneerd kunnen worden omwille van hygiënische -en gezondheidsredenen (bv hoofdtelefoons, oor-thermometers, andere)

Toepasselijk recht

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Ommezien heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.


Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zal beheerst en opgevat worden in overeenstemming met het Belgische recht, zonder evenwel rekening te houden met enige andere keuze van recht of rechtsconflicterende regels of voorzieningen (Belgische, buitenlandse of internationale) die het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing maakt.

Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen vallen. Geschillen dienen zo veel mogelijk opgelost te worden bij minnelijk akkoord.